Duchovné rady starca Gabriela


Posvätený milosťou Ducha Svätého, starec Gabriel nikdy nepísal na papier; Jeho slová sa vpisovali do sŕdc, myslí a duší ľudí, nasmerujúc ich na cestu spásy. Starec to robil s velkou obeťou, nešetriac pritom ani fyzických ani duševných síl. Koľko zablúdených duší spasil! Koľko ľudí, ktorí padli, postavil na cestu pravdy! Koľko duší zbavil od záhuby v mori ctižiadosti a samoľúbosti! Starec Gabriel sa snažil dosiahnuť iba jediný hlavný cieľ – priviesť blížneho k Bohu.Moria vyschnú, hory sa zrútia, ale sláva Christa sa nevyčerpá.

Smrť je preobrazenie. Nemajte strach zo smrti, bojte sa Božieho súdu. Predstavte si, ako srdce bije, keď stojíte na skúške pred profesorom. O koľko horšie je stáť pred Bohom na súde! Veľkosť Božia sa nedá porovnať s ničím.

Kto vám dal dušu, Tomu ona aj patrí.

Ustavične túžte po Bohu. Vidiac tvoju snahu, Boh ti dá všetko potrebné.

Nie Hospodin opúšťa človeka, ale človek opúšťa Boha. Peklo, to je odlúčenie od Hospodina.

Spravodlivý človek sa nebojí Boha.

Boh je nekonečná láska.

Kto ľúbi láskavosť a spravodlivosť, ten ľúbi Boha a Boh ho bude ľúbiť ako svojho rodného syna.

Jedine srdcom plným lásky, môžete usvedčovať hriechy druhých ľudí.

Kto sa naučí milovať, ten bude šťastný. Len si nemyslite, že láska je vrodený talent. Láske je možné sa naučiť a my sme povinní to robiť.

Bez obete pre Hospodina a blížneho sa v duchovnom živote nič nepodarí. Bez obete sa nenaučíš ľúbiť.

Boh nepríjme prázdne slová. Boh miluje skutky. Dobré skutky - to je láska.

Ži tak, aby ťa nielen Boh miloval, ale aj ľudia. Nad to už nie je nič.

Boh vyžaduje od nás srdce, ale bez dobrých skutkov nedokážeš odovzdať svoje srdce Bohu. Pomáhaj človeku, ktorý nič nemá - to bude tvoja obeť Bohu. Všetkým treba želať dobro, ale pre konanie dobra je potrebná múdrosť.

Keď tvoríš dobro, o jeden schod vystupuješ(podvih), a keď hrešíš klesáš dolu. Celý náš život je takýto pohyb.

Nepoznajúc duchovný stav blížneho, nedávaj rady. Tvoja rada ho môže zahubiť.

Všetky nebezpečenstvá a nástrahy prejdú okolo pokorného a nedotknú sa ho. Bez pokory do Kráľovstva Božieho nevojde nikto. Niektorí tvrdia, že nepociťujú smilné pohnútky, ale to je hlúposť: pokiaľ existuje rozdiel medzi oboma pohlaviami - bude aj pohnútka. Hlavné je, kvôli láske ku Christovi, nepribližovať sa k žene zachvátený telesnou vášňou. A to je podvih.

Beda monachovi alebo monachyni, ktorý(á) sa netrápi kvôli neduhom svojho ľudu.

A či je možné cítiť sa spokojným, keď na teba čaká niekto vonku? Dobrý monach musí mať citlivé srdce ako žena.

Neznepokojujte sa kvôli telu, premýšľajte o spáse duše. Kto zvíťazil nad svojim jazykom a bruchom, ten je už na správnej ceste. Keď ješ svoje jedlo, spomeň si na hladného, smädného a trpiaceho.

Prívrženci antichrista budú chodiť neoblečení. Kresťania budú zaodetí slušne. Podľa cirkevných kanónov žena nesmie nosiť mužské oblečenie. Podľa oblečenia človeka je vidieť jeho duchovný stav.

Hospodin ukazuje cudziu biedu, aby nám obmäkčil srdcia.

V posledných časoch nepozerajte na nebo! Môžete padnúť do prelesti zázrakmi, ktoré sa tam budú diať, pomýlite sa a zahyniete.

Potraviny, na ktorých je pečať antichrista, vám nemôžu uškodiť. To ešte nie je pečať. Treba predniesť modlitbu „Otče náš“, prežehnať(znamením pravoslávneho kríža) a okropiť svätenou vodou. A tak sa posvätí každý pokrm.

U diabla je 666 sietí. V časoch antichrista budú ľudia očakávať pomoc z vesmíru. A to sa stane najväčšou nástrahou diabla. Ľudia budú prosiť o pomoc u mimozemšťanov nevediac, že sú to démoni.

Ak ukradneš, narušíš jedno z desiatich prikázaní. Kto bude takto konať, antichrista aj tak príjme. Veriaci človek sa bude spoliehať na Boha. A Hospodin v posledné časy vykoná také zázraky pre svoj národ, že jeden lístok stromu bude stačiť na celý mesiac. A zemi tiež neubudne. Prežehnáš ju a ona ti dá chlieb.

Nebojte sa, hlavné je neprijať pečať antichrista na pravú ruku a čelo. Nejedzte chlieb od toho, kto prijal pečať antichrista.

V posledných časoch prívrženci antichrista budú chodiť do cirkvi, budú sa krstiť a budú hlásať evanjeliové prikázania. No neverte tým, ktorí nebudú mať dobré skutky. Len podľa skutkov spoznáte skutočného kresťana.

Niektorí hovoria o predurčenosti. No ak je človeku všetko predurčené, prečo potom Boh súdi? Svoj „osud“ si tvoríme sami. Ak človek neuvážene vrhá svoj život do nebezpečenstva, umiera. Osud tu nie je v ničom.

Človek nemôže preniknúť do myšlienok Božích. Je dopustenie Božie, je vôľa Božia a Božia prozreteľnosť. Dopustenie je, keď dáva Boh človeku slobodu: človek robí to čo chce. Keď sa deje vôľa Božia, človek robí to, čo hovorí Boh. Vôľa Božia vždy prináša dobro. To čo bude dopustenie a čo vôľa Božia, riadi Božia Prozreteľnosť. Keď nemôžeš vyriešiť otázku a nevieš čo máš robiť, s vierou sa spoľahni na Prozreteľnosť Božiu, modli sa a už viac o tom nerozmýšľaj.

Dávno, ešte pred pádom človeka do hriechu, sa duša a telo podriaďovali duchu. Po páde, bolo spojenie s duchom prerušené, a duša zostala pod vládou tela. Čo sa zachce telu, to robí duša. Duša hýbe telom. A duch ju privádza k rozumu. Boh pre spásu človeka vložil do neho svedomie. Duch je rozumný a pozná všetko o svedomí, rozlišuje dobré od zlého.

Neodsudzuj, sudca je sám Boh. Ten, kto odsudzuje, je ako prázdny klas pšenice, ktorý má stále zodvihnutú hlavu, a preto sa vždy pozerá na ostatných zhora. Ak uvidíš vraha, alebo neviestku, alebo opilca, ktorý leží na zemi, neodsudzuj nikoho, pretože Boh povolil ich príčiny a tvoje drží v ruke. Ak uvoľní tvoje príčiny, budeš v horšom stave a môžeš vpadnúť do toho istého hriechu, z ktorého si odsudzoval, a zahynúť.

Ten kto dáva nespravodlivé príkazy, hreší viac, ako ten kto ich vyplňuje.

Nie je správne zbožťovať pozemského človeka.

Igumenstvo, to nie je tak hodnosť monašestva, ako možnosť pokoriť sa. Jednému je na spasenie, ale druhému na záhubu.

Pre Hospodina sú všetky hriechy ako kamienky v mori. Niet takého hriechu, ktorý by prevýšil Jeho milosrdentsvo.

Hospodin umenšuje aj vyzdvihuje. Keď si začnem o sebe myslieť, že som lepší ako ostatní, dávam si na hlavu svoju korunu(diadém) a idem von bosý. Ľudia pozerajú na mňa a smejú sa, a ja vidím, aký som úbohý.

Kto sa umenšuje, ten sa vyzdvihuje.

Najprv lieči Boh a potom lekár, ale kto nie je vďačný doktorovi, nie je vďačný Bohu. Namáhajúci sa si zaslúži odmenu. Rozum a ruky doktora tvoria Bohumilé skutky.

Bez blahoslovenia nerobte nič, aj keby sa zjavil anjel v trblietajúcich šatoch. Blahoslovenie, dané predstaveným (monastiera alebo chrámu) nemeňte.

Spoznaj svoju slabosť a Boh ťa posilní.

V útrobe matky dieťa všetko počuje. Hovorte mu slovo Božie a tak ho vychovávajte.

Na tomto svete žijeme preto, aby sme robili dobro.

Kresťanovi neprislúcha fňukať a bedákať.

Boh svojou najvyššou prozreteľnosťou preskúšava človeka.

Monachom je nevyhnutné pre svoju spásu, aby žili podľa Evanjelia. Bežným ľuďom je potrebné dodržiavať desať Božích prikázaní.

Bez Božej vôle nemôže démon nadvihnúť ani omrvinku.

Nie vždy sa spoliehaj na svoje oči a uši. Aj jedno aj druhé ťa môže oklamať.

Je neprístojné od druhého človeka vyžadovať to, čo sám nedal.

Tlačiť ikony v svetských časopisoch je veľké prestúpenie.

Zlé je keď jazyk beží dopredu a rozum zaostáva pozadu.

Porušenie sľubu je veľký hriech.

Monach alebo monaška majú žiť v prostote. Prostota - to je Božia blahodať.

Monach musí byť pevným, zastávať pravdu, pretože pravda - to je sám Boh.

Monach, ako revúci lev musí zastávať pravoslávie.

Je potrebné mať len jediný strach: strach vykonať hriech.

Každý hriech je nepriateľstvo proti Bohu. Rozmysli si! Proti komu si nepriateľ?!

Monašestvo je boj do posledného výdychu, ísť k Bohu s túžbou a námahou až do smrti.

Monašestvo je anjelsky čin. Je potrebné prejsť cez oheň.

Ak u monachov nie je pokora a pokánie, nebudú spasení, ale zahynú.

Cez zármutok a trápenie sa človek naučí viere a láske.

Z monastiera nevychádzaj na dlhší čas.

Ak pravoslávny veriaci človek pre Christa porazí svoje vášne, bude prirovnaný k monachom.

Oko je zrkadlo duše: ak si duša sama nepraje, tak oko nebude pozerať na zlé.

Neprístojnosť, drzosť, nehanebnosť a nemravnosť - to je počiatok každého zla! Duchovníka si treba vybrať podľa vášho želania. A potom vyberúc si ho, sa mu podriadiť. No ak duchovník učí herézu, utekaj od neho preč, tak ako od zla.

Čas je veľká milosť. Dáva sa človeku pre spásu.

Pokánie treba činiť viac srdcom, ako slzami.

Buď v čistote srdca a v nevinnosti ako dieťa, ale nie v rozume.

Ovládnuc človeka, démon ho najprv zbaví rozumu.

Keď pri tebe osočujú tvoju vieru a ty mlčíš, si horší ako ten hanobiteľ.

Radšej byť stokrát smilníkom, ako heretikom.

Keď je treba brániť vieru a ty to nerobíš, tvoja duša umiera. Ale ak zomrieš pri obrane viery, vstúpiš do Kráľovstva Nebeského.

Ak sa staneš svedkom krádeže a nebudeš môcť zasiahnuť, pomodli sa "Otče náš".

Pre zosnulých pravoslávnych ľudí, ktorí sa nachádzajú v áde, je panychýda ako pre väzňa svetlo.

Nepríjmaj ako dar "Judášove peniaze", lebo oni ťa zaručene vovedú do hriechu, z ktorého sa von tak skoro nedostaneš.

Niet takého hriešnika, ktorého by Boh neprijal cez pokánie a Sväté Prijímanie.

Nepriateľom lásky je sebectvo. Sebec nedáva nič, chce len dostať. Dokonca všetky bohatstvá vo svete mu nestačia. Pokora je neuhasínajúca, Bohu milá sviečka. Milosť - to je zlato. Pokora - to je klenot.

Drzý človek je ten, ktorý nevidí svoje hriechy a veľa si o sebe myslí. V očiach Božích sú odporní všetci pyšní, ctibažní a márnomyseľní.

Ekumenizmus - to je všeheréza! Pravoslávna Cirkev - to je loď, ktorá pláva v búrlivom oceáne. My pravoslávni sme na tejto lodi.

Pre Boha nie je dôležité či si monach alebo laik. Najdôležitejšie je kráčať s túžbou k Bohu. No môže niekto dosiahnuť dokonalosť? A predsa sa človek spasí túžbou a námahou. Od monacha sa bude vyžadovať monašeské a od laika laické.

Jedine srdcom plným lásky je možné usvedčovať z hriechov druhého človeka.

Boží hnev spočíva na ženách, ktoré učinili potrat. Kajajte sa a modlite sa neustále, aby vám Boh odpustil hriech vraždy dieťaťa.

Nikdy neprestaň slúžiť Bohu. Prekonaj všetky skúšky a dvere Raja sa ti otvoria.

Ak ťa oklebetili a na dobro odpovedali zlom, nedrž kvôli tomu v srdci zlo. Odpusť a raduj sa, pretože vďaka tomu si niekoľko krokov bližšie k Bohu.

Povedz človeku raz, dvakrát, trikrát, no ak nepochopí, nechaj ho.

Gruzínsko bude vzkriesené ako Lazar. Pokiaľ v Gruzínsku, nebude korunovaný cár, nič dobré nebude.

Gruzínsko bude znovuzrodené, ale cez veľké skúšky. Keď povedia: „všetkému je koniec“, tak potom ožije a rozžiari sa!

Pravá viera má svoje miesto v srdci, nie v rozume. Za antichristom pôjde ten, kto má vieru v rozume. Ale rozozná ho ten, ktorý má vieru v srdci.

Ak si zhrešil, okamžite čiň pokánie.

Nie je vhodné uctiť si ikonu pobozkaním priamo na jej tvár. Úplne stačí s úctou pobozkať len rámik. K ikone je potrebné prikladať sa s nádejou a láskou.

Dobrotivý skutok je kŕmiť holuby a iné vtáky.

Bezdôvodné vyslovenie Božieho mena je neprípustné. Porušuje sa tým tretie prikázanie.

Nikdy nestrácajte nádej na Božiu Prozreteľnosť.

Pýtate sa, ako sa modliť za nepriateľov? Najprv sa začni modliť za tých, ktorých miluješ najviac, napríklad za svoje deti. Potom sa modli za ďalších členov tvojej rodiny. Potom za všetkých tvojich susedov a príbuzných, aby si nemal nepriateľov. Žehnaj mesto, v ktorom žiješ. Ale Tbilisi nie je len jedno mesto, žehnaj všetkých obyvateľov Gruzínska. A Gruzínsko nie je osamotené, ono je obklopené mnohými krajinami, pros Boha, aby ľudia neboli v nepriateľstve. Teraz, keď si sa pomodlil za všetkých a ostal už len jeden nepriateľ, ani jeho nevynechaj. Pros Boha, aby naplnil jeho srdce láskavosťou a rozum múdrosťou. Hľa, takto sa môžeš modliť za svojho nepriateľa.

Keď sa rozhodne Iverská ikona Bohorodičky,že opustí Athos, začne zvonenie zvonov, chrámy sa viditeľne poklonia, aby ju vyprevadili. To všetko bude v televizii. To je Božia milosť, aby to videl celý svet a aby duše, ktoré sa majú spasiť prišli do Gruzínska.

Ak neplníte prikázania Božie, nevyrušujte Boha mnohými modlitbami. Nebude ich počuť a vaše modlitby vám budú na hriech.

Nie všetci budú spasení. Boh nespasí, keď nebudeš o to prosiť. Kto zachráni svoju dušu, aj iným pomôže slovom i skutkom. Ten splní prikázanie Christa.

Gruzínsko je pozemský údel Božej Matky. Neopúšťajte krajinu, v ťažkých časoch, nenahnevajte Matku Božiu!

O boji Svätých prorokov, Enocha a Eliáša s antichristom budú vysielať v televízii.

Ak je niekto chorý a nevyhnutne potrebuje priniesť z diaľky liek, а bude noc, bude treba prejsť cez les, kde sa potulujú vlci, a ty nebudeš váhať a pôjdeš kvôli záchrane blížneho - to je láska.

Ak máš všetko, ale nie lásku, vedz že nemáš nič.

V posledných rokoch Gruzínsko zažiari. Bude to duchovné vyzdvihnutie, ale nie oháňanie sa dolármi, ako si niektorí myslia. Mnoho veriacich sa zhromaždí v Gruzínsku. To čo urobili komunisti bol iba úvod. Ale teraz sa začínajú oveľa viac vážne udalosti. Takéto nebezpečenstvo nebolo na zemi od stvorenia sveta. Je posledné… Predstavte si matku piatich detí, ako ona nakŕmi svoje deti, neprijmúc pečať antichrista? Pozrite aké pasce nastavuje antichrist na ľudí. Spočiatku to bude dobrovoľné. Ale keď antichrist bude vládnuť a stane sa vládcom sveta, bude nútiť všetkých, aby prijali túto pečať. Tí, ktorí pečať nepríjmú, budú vyhlásení za zradcov. Potom bude potrebné ujsť do lesa, po desať až pätnásť ľudí spolu. Sami alebo dvaja nechoďte, nezachránite sa... Bude vás ochraňovať Svätý Duch. Nikdy nestrácajte nádej. Boh vám dá múdrosť ako konať.

Pre kresťanov bude najväčšie trápenie to, že oni sami ujdú do lesa, no ich príbuzní príjmú pečať antichrista.

To, že treba ľúbiť svojho nepriateľa je jasné. Ale ako milovať nepriateľa Christa? Jeho je potrebné nie nenávidieť, ale ľutovať. Potom ho budeš schopný aj milovať.

Nenáviďte zlo. Človeka, ktorý pácha zlo, milujte a ľutujte. Môže sa stať, že ten kto dnes koná zlo, sa zajtra modlitbou, slzami, pôstom a pokáním očistí a stane sa podobný anjelom - všetko podľa Božej vôle. Mnoho bolo takýchto prípadov.

Láska je nad všetky kánony a pravidlá.

Bohu je odporné, ak nenávidíš čo len jedného človeka.

Musíme milovať všetkých. Ale ak nemôžeš, aspoň želaj všetkým dobro.

V posledných časoch ľudí spasí láska, pokora a dobrota. Dobrota otvorí brány Raja, pokora tadiaľ vovedie a láska zjaví Boha.

Modlite sa za všetkých. Nechávam vám závet: modlite sa a vaše modlitby pohnú horami.